วิชัย ประวัติวัชรา

 

ที่ทำงาน         บริษัท ทศท.คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่              32/153 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านปาริชาต ถนนเลียบคลองสี่ ตำบลคลองสี่

    อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์        081-763-1737

 

การศึกษา

· 2524 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· 2535 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

· 2548 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

การฝึกอบรม

· หลักสูตรครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) สระ Y.M.C.A.  

· หลักสูตร Life Saving and Water Rescue สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

· หลักสูตร Life Saving Instructor สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

 

ประสบการณ์

· ผู้นำเยาวชนค่ายพักแรมภาคฤดูร้อน สมาคม Y.M.C.A.

· เจ้าหน้าที่ค่ายพักแรมภาคฤดูร้อน สมาคม Y.M.C.A.

· ครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) สระ Y.M.C.A.  

· ผู้ช่วยผู้จัดการ สระว่ายน้ำ Y.M.C.A.

· จัดการสระว่ายน้ำ สิริสุขสปอร์ตคลับ

· ที่ปรึกษาประจำสระว่ายน้ำ สโมสรหมู่บ้านปาริชาต

· วิทยากร Life Saving & Water Rescue สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

· วิทยากรหลักสูตร การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ